Julkaistu    |  Päivitetty 
Marja Mölsä

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi myös Lieksaa koskevan valituksen kokoontumisrajoituksista: Kuulemisia ei tarvinnut toteuttaa rajoituspäätöksiä tehtäessä – lue muutkin hylkäysperusteet

AVI sai asettaa kokoontumisrajoituksia torjuakseen koronaviruksen leviämistä. Marja Mölsä AVI sai asettaa kokoontumisrajoituksia torjuakseen koronaviruksen leviämistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) tekemiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajoittavia päätöksiä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut 9.9. ratkaisunsa valitukseen, joka koski Itä-Suomen aluehallintoviraston 27.11.2020, 4.12.2020 ja 22.12.2020 tekemiä päätöksiä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Aluehallintoviraston 27.11.2020 antamalla päätöksellä kiellettiin Joensuun, Lieksan ja Kontiolahden alueilla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Aluehallintoviraston 4.12.2020 ja 22.12.2020 antamilla päätöksillä Pohjois-Karjalan alueella kiellettiin sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi alle 20 henkilön tilaisuuksien järjestämisen edellytykseksi asetettiin se, että järjestämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Valituksessa vaadittiin päätösten kumoamista lainvastaisina. Valitusta perusteltiin muun muassa sillä, että päätökset oli tehty kuulemisia suorittamatta, rajoitukset eivät olleet oikeasuhtaisia ja niihin oli liitetty ohjeita tavalla, jota tartuntatautilaki ei salli. Valittaja piti yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kieltävää määräystä suhteettomana rajoituksena perustuslaissa suojattuihin sananvapauteen, taiteen vapauteen ja elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Valittaja kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että henkilömäärän mukainen rajoitus on koskenut myös suurella ulkoilma-alueella järjestettyä tapahtumaa.

Hallinto-oikeuden mukaan kuulematta jättämiselle oli hallintolain mukainen peruste. Kuulemisesta johtuva päätöksen viivästyminen olisi estänyt tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarkoitetun toimenpiteen oikea-aikaisen antamisen ja siten aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle.

Hallinto-oikeuden oikeudellisen arvioinnin mukaan aluehallintoviraston päätöksen perusteluista ilmenee, että päätöstä tehtäessä on arvioitu päätöksen vaikutuksia muun muassa perusoikeuksiin ja kieltomääräystä on pidetty välttämättömänä. Oikeutta järjestää yleisötilaisuuksia on rajoitettu vain siinä määrin, kuin se on ollut tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksissä asetettu kielto järjestää yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. Hallinto-oikeuden mukaan aluehallintovirasto on voinut arvioida, että huonontunut tartuntatautitilanne on edellyttänyt yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten kiristämistä.

Lisäksi hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että Itä-Suomen aluehallintovirastolla on tartuntatautilain 58 pykälän perusteella ollut toimivalta tarkemmin määritellä ne yleisötilaisuudet, joiden kieltäminen on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Yleisötilaisuuksien järjestäjälle asetettu velvollisuus noudattaa tiettyjä järjestämistoimenpiteitä on ollut yleisötilaisuuksien kokonaan kieltämistä lievempi rajoitus ja siten suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Hallinto-oikeuden mukaan aluehallintovirasto on voinut ottaa oman päätöksensä osaksi toisen viranomaisen laatiman ohjeen, josta aluehallintoviraston käsityksen mukaan on ilmennyt ne välttämättömät toimenpiteet, joita noudattamalla alle 20 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämistä ei tarvitse kokonaan kieltää. Aluehallintovirasto ei siten ole ylittänyt toimivaltaansa tai ohjeisiin viittaamalla siirtänyt sitä muulle viranomaiselle.

Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksistä tehdyn valituksen sekä siihen liittyneen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Kommentoi

Hae sivuilta